Beiratkozás

F E L H Í V Á S

A 2020/2021-es NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁSRA

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján a 2020/2021. óvodai nevelési évre történő beiratkozás az előző évektől eltérően más időpontban és más módon elsősorban –  a személyes kontaktus elkerülése végett –  elektronikusan (e-mailben), vagy telefonon történik. Ehhez az érintett szülők megértése és együttműködése szükséges.

A beiratkozás időpontja: 2020. április 2-17.

A II. kerületi önkormányzati óvodák elérhetősége (e-mail cím, vezető mobil száma), a körzete, az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére az alapító okiratuk szerint jogosult óvodák címe és a SZÁNDÉKNYILATKOZAT  az alábbi linken érhető el.

https://masodikkerulet.hu/cimlap/ovodai-beiratkozas

A Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóság Intézményirányítási Osztályon az óvodai felvételekkel foglalkozó munkatársa: Rácz Edit 06 30 545 2132, e-mail cím: racz.edit@masodikkerulet.hu.

A beiratkozás SZÁNDÉKNYILATKOZAT kitöltésével történik az alábbiak szerint:

  • amennyiben a szülő a lakhely szerint körzetes óvodába kívánja beíratni gyermeket, eljuttatja a szándéknyilatkozatot a körzetes óvodába,
  • ha a szülő választott – nem körzetes – óvodába kívánja beíratni a gyermeket, akkor a szándéknyilatkozatot eljuttatja a választott intézménybe, ezzel egyidejűleg e-mail útján, másolatban értesíti a körzetes óvodát is,
  • a kerületi intézmények közül a Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda nem rendelkezik körzettel, az ide történő beiratkozás a körzeten kívüli beiratkozás szerint történik.    

Felhívjuk azon szülők figyelmét, akinek gyermeke szakértői véleménnyel rendelkezik a szándéknyilatkozatot abba az intézménybe juttassa el, amely a szakértői  vélemény szerinti jogosult óvoda.

Ha a szülő a gyermeket nem kerületi óvodába, vagy nem önkormányzati fenntartású intézménybe kívánja beíratni, arról  e-mail útján a beiratkozás időpontjában szíveskedjék értesíteni a lakhelye szerinti körzetes óvodát.

 A körzettel nem rendelkező óvoda vezetője 2020. április 20-ig, a körzetes óvodák vezetői – a többi körzetes óvoda vezetőjével és a fenntartóval történt egyeztetett módon – 2020. április 21-ig dönt a gyermekek felvételéről és erről – az általuk megadott e-mail címre – értesíti a szülőket.

A körzetes óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi – a többi körzetes óvoda vezetőjével és a fenntartóval egyeztetett módon – azon érintett gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.

A körzeten kívüli gyermekek felvételéről a vezetők 2020. április 30-ig hoznak döntést.

Az intézményvezetők a felvételről írásban, az elutasításról határozatban értesítik a szülőket. 

  1. Mi a teendő, ha a szülő szeretné engedélyeztetni gyermeke óvodakezdésének elhalasztását?

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.

  • Mi a teendő, ha a szülő éppen külföldön él vagy költözik, ezért gyermeke nem kezdi meg Magyarországon az az óvodai nevelést?

A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni A bejelentéshez használható űrlap az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpontban Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre tavozás bejelentese oldalról közvetlenül letölthető. Elektronikus kitöltést követően aláírva az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály 1363 Budapest, Pf.19.

A szülő a fenti két esetben a beiratkozás időpontjában (ÁPRILIS 2-17.) a halasztási kérelmi szándékáról, illetve ha külföldön él, vagy külföldre költözik szíveskedjék a körzeti óvodát tájékoztatni.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.